برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1394-01-20
1,300,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
1,300,000 ریال
مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله 300000 ریال
2
تا تاریخ 1394-01-20
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
2,000,000 ریال
برای مقالات دوم تا چهارم 500000 ریال به ازاء هر مقاله
3
تا تاریخ 1394-01-20
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
2,000,000 ریال
مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله 500000 ریال
4
تا تاریخ 1394-01-20
3,000,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
3,000,000 ریال
5
تا تاریخ 1394-01-20
800,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
800,000 ریال
6
تا تاریخ 1394-01-20
1,000,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
1,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
900,000 ریال
2
1,350,000 ریال
3
450,000 ریال
4
2,000,000 ریال
5
3,000,000 ریال
6
1,000,000 ریال
مبلغ به ازاء هر شب اقامت در هتل بوده و شامل هزینه صبحانه و شام نیز می باشد
7
2,000,000 ریال
8
1,300,000 ریال
9
500,000 ریال
10
300,000 ریال
11
1,500,000 ریال
12
900,000 ریال
13
1,000,000 ریال
14
600,000 ریال
15
500,000 ریال
16
1,000,000 ریال
17
300,000 ریال