برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1394-01-20
1,300,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
1,300,000 ریال
مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله 300000 ریال
2
تا تاریخ 1394-01-20
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
2,000,000 ریال
برای مقالات دوم تا چهارم 500000 ریال به ازاء هر مقاله
3
تا تاریخ 1394-01-20
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
2,000,000 ریال
مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله 500000 ریال
4
تا تاریخ 1394-01-20
3,000,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
3,000,000 ریال
5
تا تاریخ 1394-01-20
800,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
800,000 ریال
6
تا تاریخ 1394-01-20
1,000,000 ریال
پس از تاریخ 1394-01-20
1,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 آشنایی با ارزیابی چرخه حیات (LCA) و نرم افزار SimaPro
1394-02-03 08:00-11:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس بنیامین خوشنویسان
2 پردازش تصاویر ابر طیفی / چند طیفی در نرم افزارهای ENVI / MATLAB
1394-02-02 14:30-18:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 600,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 800,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 800,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 600,000 ریال
ثبت نام حقوقی 800,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 800,000 ریال
دکتر کاوه ملازاده
3 آنالیز تنش، مودال، گذرا و خستگی در نرم‌افزار سالیدورکس
1394-02-02 14:30-17:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس حمید عبدالملکی
4 اصول و مبانی ترسیم نوموگرام های مهندسی و کاربرد آن در طراحی ماشین های کشاورزی
1394-02-02 11:00-13:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 200,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 400,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 400,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 200,000 ریال
ثبت نام حقوقی 400,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 400,000 ریال
دکتر جواد خزایی
5 روش آماری سطح پاسخ در طراحی آزمایش ‌ها، بهینه سازی متغیرها و معرفی نرم‌افزار دیزاین اکسپرت
1394-02-02 10:30-13:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس حمید عبدالملکی
6 حسگر و ترانسمیترها در تحقیقات کشاورزی
1394-02-02 14:00-18:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 700,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 900,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 900,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 700,000 ریال
ثبت نام حقوقی 900,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 900,000 ریال
مهندس محمد دالوند
7 مانیتورینگ صنعتی با رویکرد نرم افزار لب ویو
1394-02-02 10:00-13:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 600,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 800,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 800,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 600,000 ریال
ثبت نام حقوقی 800,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 800,000 ریال
مهندس محمد دالوند
8 استفاده از سیمولینک متلب در شبیه‌ سازی پروژه‌ ها
1394-02-02 17:00-19:30
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس حمید عبدالملکی
خدمات
1
900,000 ریال
2
1,350,000 ریال
3
450,000 ریال
4
2,000,000 ریال
5
3,000,000 ریال
6
1,000,000 ریال
مبلغ به ازاء هر شب اقامت در هتل بوده و شامل هزینه صبحانه و شام نیز می باشد
7
2,000,000 ریال
8
1,300,000 ریال
9
500,000 ریال
10
300,000 ریال
11
1,500,000 ریال
12
900,000 ریال
13
1,000,000 ریال
14
600,000 ریال
15
500,000 ریال
16
1,000,000 ریال
17
300,000 ریال