آدرس دبیرخانه: کرج، چهار راه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه ماشین های کشاورزی

تلفن دبیرخانه: 32824000-026

09013087319

نمابر: 32808138-026

Refresh Code