هزینه ثبت نام در کنگره با مقاله:

  1.   دانشجویی 1300000 ریال برای مقاله اول و 300000 ریال برای مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله.   
  2.  غیر دانشجویی و اعضای هیئت علمی 2000000 ریال برای مقاله اول و 500000 ریال برای مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله.

هزینه ثبت نام در کنگره بدون مقاله (ثبت نام آزاد):

  1.   دانشجویی 800000 هزار ریال
  2. غیر دانشجویی و اعضای هیئت علمی 1000000 ریال
  3.   ثبت نام حقوقی 3000000 ریال

شماره حساب کنگره:

شماره حساب 0303318341009 بانک ملی نزد شعبه دانشکده کشاورزی (کد 2628) به نام دکتر شاهین رفیعی