چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394
07:15 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش میهمان
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394
08:30 تا 10:00
افتتاحیه
افتتاحیه
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394
10:00 تا 10:30
استراحت و پذیرایی
استراحت و پذیرایی
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394
10:30 تا 13:00
ارائه مقاله
ارائه مقاله
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394
14:30 تا 17:00
ارائه مقاله
ارائه مقاله
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394
17:00 تا 17:30
استراحت و پذیرایی
استراحت و پذیرایی
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394
17:30 تا 19:00
نشست تخصصی
نشست هم اندیشی
پنج شنبه 03 اردیبهشت 1394
08:30 تا 10:30
ارائه مقاله
ارائه مقاله
پنج شنبه 03 اردیبهشت 1394
10:30 تا 11:00
استراحت و پذیرایی
استراحت و پذیرایی
پنج شنبه 03 اردیبهشت 1394
11:00 تا 11:30
اختتامیه
اختتامیه