مدیریت ضایعات و بازیافت

مدیریت و صنایع کشاورزی

مدیریت مصرف انرژی

انرژی های تجدید پذیر

مکانیزاسیون کشاورزی

ماشین های صنایع غذایی

فناوری پس از برداشت

کشاورزی دقیق

توان و ماشین

ترامکانیک

طراحی و ساخت

مکاترونیک و رباتیک در کشاورزی

دینامیک خودروهای برون جاده ای