بازدید از موزه جانورشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
1394-01-30

به نام خدا

احتراما به استحضار می رسانیم روز چهارشنبه مورخ 2 فروردین بازدید از موزه جانورشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برای شرکت کنندگان در نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون از ساعت 13:30 الی 16 رایگان می باشد.