قابل توجه دانشجویان شرکت کننده با مقاله
1394-01-17

 

به نام خدا

احتراما به استحضار میرسانیم ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان شرکت کننده با مقاله در روز برگزاری الزامی است.

با سپاس