تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات سطح ب
1393-12-08

بسمه تعالی

با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان شرکت کننده در آزمون دکترای سال 94 مبنی بر تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات و بر اساس تصمیمات شورای سیاستگذاری نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیتم) و مکانیزاسیون ایران، آخرین مهلت ارسال مقالات سطح ب کنگره تا روز چهارشنبه بیستم اسفند ماه تمدید گردید. شایان ذکر است این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده لذا خواهشمندیم مقالات خود را ظرف مدت تعیین شده ارسال نمایید.

دبیرخانه نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران