نحوه پرداخت هزینه های کنگره
1393-12-06

بسمه تعالی

بر اساس تصمیمات شورای سیاستگذاری نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیتم) و مکانیزاسیون ایران،  نحوه پرداخت هزینه ­های کنگره برای شرکت کنندگان با مقاله بدین شرح اعلام گردید:

پرداخت هزینه­ های کنگره باید توسط نویسنده اول مقالات انجام شده و اسکن فیش واریزی که بر روی آن عنوان کامل تمام مقالات ارسالی و یا کد مقالات درج گردیده است در سایت کنگره و در بخش ثبت نام (صدور صورت حساب و پرداخت هزینه ها) بارگذاری گردد و اصل فیش واریزی جهت ارائه به برگزارکنندگان در روز برگزاری کنگره حفظ و نگهداری گردد.

تنها در صورتی که نویسنده دوم مقالات، استاد راهنما و نویسنده مسئول مقاله باشد، این هزینه می تواند توسط نویسنده دوم پرداخت گردیده و اسکن فیش واریزی که بر روی آن عنوان کامل تمام مقالات ارسالی و یا کد مقالات درج گردیده است در سایت کنگره و در بخش ثبت نام (صدور صورت حساب و پرداخت هزینه ها) بارگزاری گردد و اصل فیش واریزی جهت ارائه به برگزارکنندگان در روز برگزاری کنگره حفظ و نگهداری گردد.

خاطر نشان می گردد در صورت ارسال بیش از چهار مقاله (برای ارسال مقاله پنجم) باید ثبت نام مجدد انجام شده و هزینه کامل (130000 تومان برای دانشجویان شرکت کننده با مقاله و 200000 تومان برای اساتید و اعضای هیئت علمی شرکت کننده با مقاله) برای مقاله پنجم پرداخت شده و به ازاء هر مقاله اضافه تر (تا مقاله هشتم) مبلغ تعیین شده (سی هزار تومان دانشجویی و پنجاه هزار تومان برای اعضای هیئت علمی) پرداخت گردد.

در صورت بروز هرگونه سوال و یا نیاز به راهنمایی با دبیرخانه کنگره تماس حاصل فرمایید.

دبیرخانه نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران