اتمام مهلت ارسال مقالات سطح الف
1393-12-03

بسمه تعالی

مهلت ارسال مقالات سطح الف از ساعت 24 روز شنبه مورخ 93/12/2 به اتمام رسیده لذا خواهشمندیم از ارسال مقالات جدید برای این سطح اکیدا خودداری نمایید. به مقالات ارسال شده بعد از این تاریخ هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و کنگره هیچ مسئولیتی را  در این زمینه نخواهد پذیرفت.

دبیرخانه نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران