تمدید مهلت ارسال مقالات
1393-11-30

بسمه تعالی

با توجه به درخواست های مکرر و بر اساس تصمیمات شورای سیاستگذاری نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیتم) و مکانیزاسیون ایران، آخرین مهلت ارسال مقالات بدین شرح تمدید گردید:

مقالات سطح الف تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 93/12/2

مقالات سطح ب تا ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 93/12/7