اطلاعیه ثبت نام مقالات
1393-08-19

بر اساس تصمیمات شورای سیاستگذاری نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیتم) و مکانیزاسیون ایران،  پذیرش مقالات در دو سطح انجام خواهد شد:

سطح الف (مقالات برتر):

متقاضیان این سطح لازم است که در هنگام ثبت نام و در بخش توضیحات ثبت نام اشاره نمایند که متقاضی شرکت در این سطح بوده و علاوه بر فایل اصلی مقاله، اسکن فیش واریزی به مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 0303318341009 بانک ملی نزد شعبه دانشکده کشاورزی (کد 2628) به نام دکتر شاهین رفیعی را در هنگام بارگذاری متن اصلی مقاله و از بخش فایل های تکمیلی بارگذاری نمایند. قابل ذکر است مقالات برتر انتخاب شده در مجلات علمی-پژوهشی داخلی به چاپ خواهند رسید. مقالاتی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشند نیز میتوانند در سطح الف ثبت نام شوند.

قابل ذکر است این مقالات تنها تا اول بهمن ماه 1393 قابل ثبت نام می باشند.

سطح ب:

 متقاضیان این سطح لازم است که در هنگام ثبت نام و در بخش توضیحات ثبت نام اشاره نمایند که متقاضی شرکت در این سطح بوده و تنها فایل اصلی مقاله را بارگذاری نمایند. در این سطح هم مقالات نوشته شده به زبان فارسی و هم زبان انگلیسی قابل ثبت نام می باشند.

فایل pdf متن خبر