هزینه های شرکت در کنگره
1393-08-19

بر اساس آخرین تصمیمات شورای سیاستگذاری نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیتم) و مکانیزاسیون ایران، هزینه های کنگره بدین شرح اعلام شده است:

هزینه ثبت نام در کنگره با مقاله:

  1.        دانشجویی 1300000 ریال برای مقاله اول و 300000 ریال برای مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله.   
  2.       غیر دانشجویی و اعضای هیئت علمی 2000000 ریال برای مقاله اول و 500000 ریال برای مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله.

هزینه ثبت نام در کنگره بدون مقاله (ثبت نام آزاد):

  1.       دانشجویی 800000 هزار ریال
  2.       غیر دانشجویی و اعضای هیئت علمی 1000000 ریال
  3.      ثبت نام حقوقی 3000000 ریال

تبصره: به ثبت نام کنندگان آزاد  گواهی حضور در همایش، لوح فشرده مقالات و بسته هدیه همایش تقدیم خواهد شد.

فایل pdf خبر