تغییرات صورت گرفته در تاریخ های مهم کنگره نهم
1393-07-27

بر اساس تصمیمات شورای سیاستگذاری نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون و به منظور جلوگیری از همزمانی کنگره نهم با مصاحبه دکتری 94 تاریخ های جدید کنگره به شرح زیر اعلام گردید:

تاریخ دریافت مقالات : 93/8/17 لغایت 93/12/1

تاریخ اعلام داوری مقالات: 93/12/29

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 94/1/20

تاریخ برگزاری کنگره: 94/2/2 لغایت 94/2/3