ارسال مقاله به صورت کامل برای داوری
1393-07-03

بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری کنگره، مقالات ارسالی برای داوری باید به صورت کامل باشد و چکیده مقالات مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.