برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 مانیتورینگ صنعتی با رویکرد نرم افزار لب ویو
1394-02-02 10:00-13:00
بدون محدودیت
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 600,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 800,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 800,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 600,000 ریال
ثبت نام حقوقی 800,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 800,000 ریال
مهندس محمد دالوند
2 روش آماری سطح پاسخ در طراحی آزمایش ‌ها، بهینه سازی متغیرها و معرفی نرم‌افزار دیزاین اکسپرت
1394-02-02 10:30-13:00
بدون محدودیت
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس حمید عبدالملکی
3 اصول و مبانی ترسیم نوموگرام های مهندسی و کاربرد آن در طراحی ماشین های کشاورزی
1394-02-02 11:00-13:00
بدون محدودیت
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 200,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 400,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 400,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 200,000 ریال
ثبت نام حقوقی 400,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 400,000 ریال
دکتر جواد خزایی
4 حسگر و ترانسمیترها در تحقیقات کشاورزی
1394-02-02 14:00-18:00
بدون محدودیت
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 700,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 900,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 900,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 700,000 ریال
ثبت نام حقوقی 900,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 900,000 ریال
مهندس محمد دالوند
5 پردازش تصاویر ابر طیفی / چند طیفی در نرم افزارهای ENVI / MATLAB
1394-02-02 14:30-18:00
بدون محدودیت
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 600,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 800,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 800,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 600,000 ریال
ثبت نام حقوقی 800,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 800,000 ریال
دکتر کاوه ملازاده
6 آنالیز تنش، مودال، گذرا و خستگی در نرم‌افزار سالیدورکس
1394-02-02 14:30-17:00
بدون محدودیت
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس حمید عبدالملکی
7 استفاده از سیمولینک متلب در شبیه‌ سازی پروژه‌ ها
1394-02-02 17:00-19:30
بدون محدودیت
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس حمید عبدالملکی
8 آشنایی با ارزیابی چرخه حیات (LCA) و نرم افزار SimaPro
1394-02-03 08:00-11:00
بدون محدودیت
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس بنیامین خوشنویسان